อยู่บริเวณ ทีออฟหลุม 4

อัตราค่าบริการ
บุคคลภายนอก ถาดละ 20 บาท (ลูกเก่า)
ถาดละ 30 บาท (ลูกใหม่) *** โปรโมชั่น 4 ถาด 100 บาท ***
ทหารและครอบครัว ถาดละ 15 บาท