Get Adobe Flash player

 

 

 คณะกรรมการดำเนินการบริหารงาน
 พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต ประธานกรรมการ
 พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู รองประธานกรรมการ
 พล.ต.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ
 พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร กรรมการ
 พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร กรรมการ
 พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ กรรมการ
 พ.อ.พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ กรรมการ
 พ.อ.ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง กรรมการ
 พ.อ.จีรนันท์ กัณฑวงศ์ กรรมการ
 พ.อ.มงคล รัตนจันทร์ กรรมการ
 พ.อ.บัญชา อาจคำพันธุ์ กรรมการ
 พ.อ.ไวพจน์ พันธุ กรรมการ
 พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม กรรมการ
 พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ กรรมการกฏข้อบังคับและแต้มต่อ
 พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง กรรมการแข่งขัน
 พ.อ.จารึก แก้วผลึก กรรมการประชาสัมพันธ์
 พ.ต.พลังพล จันทร์เมฆา กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย
 พ.ต.สมศิลปชัย สินแดง กรรมการเหรัญญิก
 พ.อ.นฤเมศ อ่อนมิ่ง กรรมการสนาม
 พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ
 พ.ท.จตุพร พลาระชุน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
 พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ กรรมการเลขานุการ
 กรรมการที่ปรึกษา
 พล.ท.เกรียงไกร ไกรลาศ  
 พล.ต.ณัชรพงศ์ ครุฑธา